Algemene Voorwaarden tja, die horen er ook bij

1. Algemene bepalingen

1.1 Rode Maanfestival wordt georganiseerd door Stichting Rode Maan en wordt gehouden op het terrein van de familie Nijland, aan de Waterhoekweg 4 in Saasveld. E info@rodemaanfestival.nl, W www.rodemaanfestival.nl, IBAN NL 50 INGB 0006 8274 35.

1.2 Het Rode Maanfestival is een festival van, voor en door vrouwen. Het heeft ten doel vrouwen een inspirerend weekend te bezorgen waarin ze zichzelf (met veel plezier) kunnen ontwikkelen in hun vrouwzijn. We brengen ze in verbinding met hun eigen kracht en schoonheid.

1.3 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle rechtshandelingen die door, namens of met het Rode Maanfestival worden gesloten ter uitvoering van de onder 1.2 genoemde doelstelling.

1.4 Op deze voorwaarden is de Nederlandse wetgeving bij uitsluiting van toepassing. Bij eventuele geschillen is de rechter te Almelo bevoegd, in voorkomende gevallen kunnen zaken bij de kantonrechter van dit arrondissement voorgebracht worden.

1.5 Onder deelneemster verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het Rode Maanfestival, inclusief medewerksters.

1.6 Onder medewerkster verstaan wij de vrouwen die hun product of dienst op het Rode Maanfestival aanbieden als marktvrouw, koestervrouw, workshopgeefster, artieste of vrijwilligster.

 

2. Inschrijving

2.1 Inschrijving voor deelname aan het Rode Maanfestival is alleen mogelijk via de ticketpagina op www.rodemaanfestival.nl, tenzij anders overeengekomen.

2.2 De inschrijving wordt door het Rode Maanfestival schriftelijk of per e-mail bevestigd. Deelname is pas gegarandeerd als de betaling van de deelneemster is ontvangen.

2.3 Met inschrijving voor het Rode Maanfestival geeft de deelneemster aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2.4 Inschrijving is voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

 

3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deelneemsters
Eenmaal betaalde tickets kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelneemster vrij haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelneemster laat in dat geval de organisatie van het Rode Maanfestival weten wie er in haar plaats komt.

3.2 Medewerksters
Eenmaal opgegeven kun je je als medewerkster niet meer afmelden. Bij overmacht is er overleg met de organisatie over de mogelijkheden met betrekking tot restitutie van het deelnamegeld of vervanging. De organisatie beslist of er sprake is van overmacht.

3.3 Als het festival kort van te voren / gedurende de festivaldagen door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden, verleent Stichting Rode Maan geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan (de activiteiten gedurende) het Rode Maanfestival is voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival: medewerksters, vrijwilligsters, deelneemsters en toeleverende partijen.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.

4.3 Als deelneemster ben je aansprakelijk voor door jou veroorzaakte beschadiging aan tenten, apparatuur en eigendommen van Stichting Rode Maan, haar toeleveranciers, de andere deelneemsters en de terreineigenaar.

 

5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1 Wil je publicaties van het Rode Maanfestival delen, dan is dat geen probleem. We stellen het wel op prijs dat je er niks aan wijzigt en ons als bron vermeldt.  We zouden het ook fijn vinden als je ons op de hoogte stelt.

6. Privacy

6.1 Persoonlijke gegevens van de deelneemsters worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan het Rode Maanfestival.

6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Rode Maanfestival geeft de deelneemster stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te hebben.

7. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten tijdens het Rode Maanfestival staat veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerksters en vrijwilligsters dienen te allen tijde te worden opgevolgd. En voor alle deelneemsters geldt: let zelf ook gewoon goed op en hou rekening met de veiligheid van jezelf en van anderen.

7.2 Mocht je je als deelneemster van het festival niet aan de huisregels houden, dan heeft de organisatie van het Rode Maanfestival het recht je van het festivalterrein te verwijderen.

7.3 Zie je als deelneemster een onveilige situatie, dan dien je dat te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.

7.4 Deelneemsters die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

7.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerksters bekend is.

7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

7.6 Deelneemsters gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

 

8. Versie, Publicatie en Aanpassingen

8.1 Deze voorwaarden zijn onderhavig aan veranderingen.

8.2 Dit is versie: 2016-1.0.

8.3 Deze voorwaarden staan gepubliceerd op de website van Rode Maanfestival.

8.4 Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van het Rode Maanfestival en andere publicaties zoals het internet binden het Rode Maanfestival niet. Het Rode Maanfestival behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

Visit Us On Facebook

 

 

Always be yourself unless you can be a unicorn          | Over ons | Festivalrichtlijnen | Disclaimer |