tja, die horen er ook bij

Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoeken aan deze website van Stichting Rode Maan. (“wij”, “we”, “onze”, “ons”) en op alle aanbevelingen en/of diensten die middels deze website worden gedaan of verricht, specifiek te noemen, het Rode Maanfestival.

Door de website te gebruiken stem je in met de inhoud hiervan.

1. Algemene bepalingen

1.1 het Rode Maanfestival wordt georganiseerd door Stichting Rode Maan.
E info@rodemaanfestival.nl,
W www.rodemaanfestival.nl,
IBAN NL 50 INGB 0006 8274 35.

1.2 Het Rode Maanfestival is een festival van, voor en door vrouwen. Het heeft ten doel vrouwen een inspirerend weekend te bezorgen waarin ze zichzelf (met veel plezier) kunnen ontwikkelen in hun vrouwzijn. We brengen ze in verbinding met hun eigen kracht en schoonheid.

1.3 Onder deelneemster verstaan wij de vrouwen die een toegangskaart kopen voor het Rode Maanfestival, inclusief medewerksters.

1.4 Onder medewerkster verstaan wij de vrouwen die hun product of dienst op het Rode Maanfestival aanbieden als marktvrouw, koestervrouw, workshopgeefster, artieste of vrijwilligster.

 2. Inschrijving

2.1 Inschrijving voor deelname aan het Rode Maanfestival is alleen mogelijk via de ticketpagina op www.rodemaanfestival.nl, tenzij anders overeengekomen.

2.2 De inschrijving wordt door het Rode Maanfestival schriftelijk of per e-mail bevestigd. Deelname is pas gegarandeerd als de betaling van de deelneemster is ontvangen.

2.3 Met inschrijving voor het Rode Maanfestival geeft de deelneemster aan akkoord te gaan met deze voorwaarden.

2.4 Inschrijving is voor het gehele festival. Deelname per dag is niet mogelijk.

 3. Annuleringsvoorwaarden

3.1 Deelneemsters
Eenmaal betaalde tickets kunnen niet worden geretourneerd. Wel staat het de deelneemster vrij haar toegangsbewijs aan een ander te geven of te verkopen. De deelneemster laat in dat geval de organisatie van het Rode Maanfestival weten wie er in haar plaats komt.

3.2 Medewerksters
Eenmaal opgegeven kun je je als medewerkster niet meer afmelden. Bij overmacht is er overleg met de organisatie over de mogelijkheden met betrekking tot restitutie van het deelnamegeld of vervanging. De organisatie beslist of er sprake is van overmacht.

3.3 Als het festival kort van te voren / gedurende de festivaldagen door weersomstandigheden of op last van derden gestaakt dient te worden, verleent Stichting Rode Maan geen restitutie van inschrijfgelden.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Deelname aan activiteiten van stichting Rode Maan, met name genoemd het Rode Maanfestival, is voor eigen rekening en risico. Dit geldt voor alle aanwezigen op het festival: medewerksters, vrijwilligsters, deelneemsters en toeleverende partijen.

4.2 De organisatie is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal door derden.

4.3 Als deelneemster ben je aansprakelijk voor door jou veroorzaakte beschadiging aan tenten, apparatuur en eigendommen van Stichting Rode Maan, haar toeleveranciers, de andere deelneemsters en de terreineigenaar.

 5. Auteursrecht en eigendomsrecht publicaties

5.1 Wil je publicaties van Stichting Rode Maan delen, dan is dat geen probleem. We stellen het wel op prijs dat je er niks aan wijzigt en ons als bron vermeldt.  We zouden het ook fijn vinden als je ons op de hoogte stelt.

6. Privacy

6.1 Persoonlijke gegevens van de deelneemsters worden door de organisatie niet opgeslagen, vastgelegd, doorgegeven of gebruikt voor andere doeleinden dan die van Stichting Rode Maan.

6.2 Tijdens het festival worden foto’s gemaakt, die voor publicaties kunnen worden gebruikt. Door deel te nemen aan het Rode Maanfestival geeft de deelneemster stilzwijgend te kennen daar geen bezwaar tegen te hebben. Na afloop van het festival kunnen bezoeksters via een link de foto’s inzien en aangeven of er foto’s verwijderd moeten worden.

Meer lezen? Verdere informatie over privacy vind je in ons privacystatement.

7. Veiligheid

7.1 Bij alle activiteiten van Stichting Rode Maan, met name genoemd het Rode Maanfestival, staat veiligheid en respect voor de omgeving voorop. Aanwijzingen van de organisatie, medewerksters en vrijwilligsters dienen te allen tijde te worden opgevolgd. En voor alle deelneemsters geldt: let zelf ook gewoon goed op en hou rekening met de veiligheid van jezelf en van anderen.

7.2 Mocht je je als deelneemster van het festival niet aan de huisregels houden, dan heeft de organisatie van het Rode Maanfestival het recht je van het festivalterrein te verwijderen.

7.3 Zie je als deelneemster een onveilige situatie, dan dien je dat te melden aan de organisatie en/of haar vrijwilligers.

7.4 Deelneemsters die bijzondere medische omstandigheden hebben, dienen dit voorafgaand aan het festival te melden bij de organisatie.

7.4 De organisatie zorgt voor een calamiteitenplan dat bij medewerksters bekend is.

7.5 Gebruik, bezit en het verhandelen van drugs is niet toegestaan.

7.6 Deelneemsters gaan op een verstandige wijze om met alcohol.

Disclaimer

INFORMATIE / AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze website kunnen we zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving wijzigen. Deze informatie is uitsluitend bedoeld om je te inspireren en informeren over het Rode Maanfestival. De informatie op deze site kan niet worden aangemerkt als advies.

Hoewel we deze website met grote zorgvuldigheid hebben samengesteld en steeds onderhouden, kunnen we niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. We garanderen ook niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website en het (ongestoord) gebruik van deze website, daaronder begrepen schade die het gevolg is van virussen.

EXTERNE LINKS

Omdat we denken dat het interessant voor je is, delen we op deze website links naar externe websites, onder andere van workshopgeefsters, koestervrouwen, marktvrouwen en sponsoren. We wijzen je erop dat wij geen controle hebben over deze websites en de veiligheid daarvan en niet aansprakelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites, waarnaar onze website links bevat.

IE-RECHTEN

Alle rechten op deze website behoren toe aan Stichting Rode Maan, of aan derden welke bij toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Stichting Rode Maan, daaronder begrepen auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan als de info in zijn geheel wordt gedeeld, met bron- en websitevermelding.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze voorwaarden en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze disclaimer mochten ontstaan zullen worden beslecht door de Rechtbank Overijssel.

Stichting Rode Maan
Waterhoekweg 4
7597 MA SAASVELD

Versie, Publicatie en Aanpassingen

De voorwaarden en disclaimer zijn onderhavig aan veranderingen en staan gepubliceerd op de website rodemaanfestival.nl. Kennelijke fouten of vergissingen in de flyers van de stichting Rode Maan of het Rode Maanfestival en andere publicaties zoals het internet binden stichting Rode Maan niet. Stichting Rode Maan behoudt zich het recht voor dergelijke errata te wijzigen.

Dit is versie: 2018-1.0